PB Castor Sp. J.
ul. Elektronowa 10
94-103 Łódź
tel./fax (42) 636 71 52
OFICJALNY PARTNER:
klauzula

Klauzula informacyjna

dla klienta

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 

  • administratorem Twoich danych osobowych jest PB CASTOR Stefaniak, Włodarczyk, Kędzia - Sp. Jawna z siedzibą w Hermanów 27 D, 95-200 Pabianice, biuro: ul. Elektronowa 10, 94-103 Łódź, tel. 42 636 71 52, pb.castor@gmail.com
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawierania i realizacji umów (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), realizacji powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
  • odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych, informatycy oraz podmioty świadczące na rzecz naszej firmy usługi księgowe, dochodzenie należności, usługi prawne,
  • Administrator danych nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy (w tym na czas udzielonej gwarancji) oraz okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych
  • posiadsz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawierania i realizacji umów; ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości zawarcia umowy
  • Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu